Κατασκευής, Ευστάθειας & Ενδιαίτησης

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων Διεύθυνση Μελετών & Κατασκευών Πλοίων (ΔΙΜΕΚΑΠ) Κατασκευής, Ευστάθειας & Ενδιαίτησης