Μηχανοηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Συστημάτων & Εξοπλισμού

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων Διεύθυνση Μελετών & Κατασκευών Πλοίων (ΔΙΜΕΚΑΠ) Μηχανοηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων