Κλάδος Ελέγχου Πλοίων Διεύθυνση Μελετών & Κατασκευών Πλοίων (ΔΙΜΕΚΑΠ) Μηχανοηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων