Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2022- 23 με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5180535)

Πρόγραμμα με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5180535)