Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής Οικονομικής Εκμετάλλευσης Λιμένων Καθορισμός Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα – Καθορισμός Χώρου που Εξομοιώνεται με Χερσαία Ζώνη Λιμένα ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ