Απόρριψη του αιτήματος ένταξης προς χρηματοδότηση της Πράξης με Τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΛΙΣΚΟΥ ΝΗΡΕΑ» (Α.Δ.Α.: 96ΗΘ4653ΠΩ-59Κ), με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5221286

Απόρριψη του αιτήματος ένταξης προς χρηματοδότηση της Πράξης με Τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΛΙΣΚΟΥ ΝΗΡΕΑ» (Α.Δ.Α.: 96ΗΘ4653ΠΩ-59Κ), με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5221286