Απόρριψη της Πράξης «Μελέτη για την ψηφιοποίηση δικτύου συνδυασμένων νησιωτικών μεταφορών (π.κ. στο ΠΔΕ 2021ΣΜ98900054)» με Κωδικό ΟΠΣ 5203016

Απόρριψη της Πράξης «Μελέτη για την ψηφιοποίηση δικτύου συνδυασμένων νησιωτικών μεταφορών (π.κ. στο ΠΔΕ 2021ΣΜ98900054)» με Κωδικό ΟΠΣ 5203016