Απόρριψη της Πράξης «Προμήθεια πλωτής προβλήτας εποχικής χρήσης στο Λ.Τ. Σκύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5222576

Απόρριψη της Πράξης «Προμήθεια πλωτής προβλήτας εποχικής χρήσης στο Λ.Τ. Σκύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5222576