Απόρριψη του αιτήματος ένταξης προς χρηματοδότηση της Πράξης με Τίτλο «Έργα Αναβάθμισης στους Λιμένες της Ν. Θήρας» (Α.Δ.Α.: 9Ι094653ΠΩ-ΖΔΠ), με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220979

Απόρριψη του αιτήματος ένταξης προς χρηματοδότηση της Πράξης με Τίτλο «Έργα Αναβάθμισης στους Λιμένες της Ν. Θήρας» (Α.Δ.Α.: 9Ι094653ΠΩ-ΖΔΠ), με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220979