Απόρριψη της Πράξης «Απόφαση Απόρριψης της Πράξης "Εργασίες Εσωτερικών Διαμορφώσεων ΛΧ ΓΥΘΕΙΟΥ (π.κ. στο ΠΔΕ 2021ΣΕ18900006)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217103"

"Απόρριψη της Πράξης «Απόφαση Απόρριψης της Πράξης "Εργασίες Εσωτερικών Διαμορφώσεων ΛΧ ΓΥΘΕΙΟΥ (π.κ. στο ΠΔΕ 2021ΣΕ18900006)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217103"