Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ. 21

Ειδικές άδειες εξόδου (πάσα) πληρωμάτων.