Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ. 34

Προϋποθέσεις και μέτρα ασφάλειας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία.