Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ. 36

Χορήγηση αδειών που προβλέπονται από τους αριθ. 5 και 20 Γενικούς Κανονισμούς Λιμένα σε αλλοδαπά πρόσωπα των χωρών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.