Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ. 7

Υποβολή στις Λιμενικές Αρχές καταστάσεων των προς φόρτωση ή φορτωθέντων στα πλοία αυτοκινήτων οχημάτων και του συνολικού αριθμού των εκδοθέντων εισιτηρίων ή επιβιβασθέντων ή μεταφερόμενων επιβατών.