Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

  • Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: 64Α64653ΠΩ-ΨΧ1 (φ.01).
  • Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: 6ΗΑ64653ΠΩ-065 (φ.09). …

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ...

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/M εκπαιδευτικού έτους 2020-2021

Αρχικοί Πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτικού προσωπικού κατ’ αξιολογική σειρά ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ με ΑΔΑ: 9ΜΦ64653ΠΩ-801

Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ με ΑΔΑ: ΨΚ9Φ4653ΠΩ-Ι58

Oριστικοί πίνακες κατ’ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων, αποκλειομένων , ειδικότητας Πλοιάρχων Β΄ και Γ΄ Τάξης Ε.Ν. για τις ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπ. έτος 2021-2022

Αποτελέσματα για τη πρόσληψη ωρομίσθιων στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2021-22

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) με ΑΔΑ: 9ΞΨ34653ΠΩ-ΠΝ8

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22  με ΑΔΑ: 9ΟΛΣ4653ΠΩ-ΓΨΡ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΕΣΕΝ …

Αποτελέσματα για τη πρόσληψη ωρομίσθιων στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας 2021-22

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) με ΑΔΑ: 62ΒΧ4653ΠΩ-ΕΗΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΟI ΠΙΝΑΚEΣ  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22  με ΑΔΑ: Ω01Π4653ΠΩ-ΝΤΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ …

Δημοσίευση οριστικών πινάκων κατ’αξιολογική σειρά, επιλεγέντων, αποκλειομένων , ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. και Ιατρών για τις ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπ. έτος 2021-2022

Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης ειδικότητας Πλοίαρχοι Α Τάξης Ε.Ν.& Ιατροί

Πίνακες επιλεγέντων ειδικότητας Πλοιάρχων Α’ Τάξης Ε.Ν. -Ιατρών

Πίνακας αποκλειομένων (ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. …

Δημοσίευση αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

  • Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: 6Ψ7Μ4653ΠΩ-Β2Ε (φ.01).
  • Αρχικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: ΨΥΖΦ4653ΠΩ-ΠΞΧ (φ.06) …

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την: α) προμήθεια εκατό χιλιάδων (100.000) πλαστικών καρτών ...

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την:

α) προμήθεια εκατό χιλιάδων (100.000) πλαστικών καρτών μετά παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #64.000,00€# …

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε τους Πίνακες εδώ.

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε τους Πίνακες εδώ.

Περίληψη Διακήρυξης Α' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Λιμενικής Αρχής Σύμης

Δείτε την Διακήρυξη εδώ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εκπαιδευτικών φυσιγγίων 9x19mm, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€#

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εκπαιδευτικών φυσιγγίων 9x19mm, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Oριστικοί πίνακες κατόπιν αναπομπής επιλεγέντων, κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης υποψηφίων & αποκλειωμένων ΑΕΝ/Κρήτης

Aνακοίνωση κατάστασης θέσεων για μετάταξη - Πρόσκληση

Πίνακες Αρχικοί-Οριστικοί-Προσλαμβανομένων προκήρυξης ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2022 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρχικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και Αρχικοί πίνακες αποκλειόμενων υποψηφίων (ανά προκηρυσσόμενη θέση) Ωρομισθίων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Aρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

-Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων

ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: 6ΣΑΛ4653ΠΩ-Γ52 (φ.01).

-Αρχικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π

κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: ΨΝ564653ΠΩ-3Ν5 (φ.08) …

Αρχικός Πίνακας Αποκλειόμενων Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε τον πίνακα εδώ.