Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ανάρτηση Πινάκων ΑΕΝ/ ΚΥΜΗΣ

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

1) Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

2) Οριστικοί πίνακες Επιλεγέντων υποψηφίων Επιστημονικών  Συνεργατών

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεως

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 13η-9-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο γραφείο …

Υποβολή οριστικών αξιολογικών - επιλεγέντων και αποκλειόμενων πινάκων ειδικότητας Πλοιάρχων Α'-Β'-Γ' Τάξης Ε.Ν. υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου

Δείτε παρακάτω όλους τους πίνακες:

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 12-9-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Γραφείο …

Aνάρτηση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών ωρίμανσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Δράση “Δικτυακή και Τηλεφωνική Αναβάθμιση των Λιμενικών Αρχών

1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής …

Προκήρυξη για την λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο

Προκήρυξη για την λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο έτους 2023

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 για την ειδικότητα Α1iiβ της προκήρυξης πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για την ειδικότητα Α1iiβ της αριθμ. πρωτ.:2904.4/516/2023/21-07-2023 Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων.

Προσωρινοί και οριστικοί Πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά, Προσωρινοί και οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και οριστικοί πίνακες επιλεγέντων ακαδ έτους 2023-24 & 2024-25

Προσωρινοί και οριστικοί Πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά, Προσωρινοί και οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και οριστικοί πίνακες επιλεγέντων κατ΄ αξιολογική σειρά ακαδ έτους 2023-24 & 2024-25, οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: …

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης - Αποκλειόμενων Υποψηφίων Ωρομίσθιων Καθηγητών και πίνακας Επιλεγέντων ΙΔΟΧ ΚΕΣΕΝ/Π/ΡΕΝΤΗ για το Εκπαιδευτικό 'Ετος 2023-2024

Δείτε παρακάτω τους πίνακες

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικών ετών 2023- 2024 και 2024-2025 ΑΔΑ: ΩΜΑΩ4653ΠΩ-86Τ

Το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν Ασπροπύργου, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τις θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων, των ειδικοτήτων της ανωτέρω (α) σχετικής, …

Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων και κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδ.έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι αρχικοί πίνακες αποκλειομένων και οι αρχικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 …

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης υποψήφιου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και Πίνακας Αποκλειομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση συμφ. με Α.Π. 2904.4/128/23/09-8-23 (ΑΔΑ: 6ΝΦΩ4653ΠΩ-ΦΑΦ) Ανακοίνωση ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ εκπ. έτους 2023-2024

Δείτε παρακάτω τους Αρχικούς Πίνακες Κατάταξης υποψήφιου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και Πίνακα Αποκλειομένων εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

Απόφαση κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. αναφορικά με παράταση προθεσμίας εγγραφής επιτυχόντων σπουδαστών/-ριων στις Α.Ε.Ν. ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Με Απόφαση του κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. δίδεται η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων σπουδαστών/-ριων στις Α.Ε.Ν. ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 έως και την Τρίτη 12-09-2023.

Οριστικοί Πίνακες Προκήρυξης ΕΕΠ ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Οριστικοί Πίνακες Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν Ασπροπύργου, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τις θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων, των ειδικοτήτων της ανωτέρω (α) σχετικής, …

Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων (Πίνακας Α), κατάταξης κατά σειρά αξιολόγησης (Πίνακας Β) και επιλεγέντων (Πίνακας Γ) υποψηφίων ΑΕΝ Ιονίων Νήσων για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 10 από 04-09-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε κατάρτιση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. διδακτικού έτους 2023-2024 και 2024-2025, ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα κατάταξης …

Οριστικοί Πίνακες Επιλεγόμενων, Αποκλειομένων & Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών Ετών 2023-2024 & 2024-2025 Κατ’ Αξιολογική Σειρά

· ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023-2024 & 2024-2025 ΚΑΤ’ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2904.4/04/2023 / 25-07-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών και προμήθειας ειδών της πλοηγίδας  Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας, έτους 2023. Η δαπάνη …

Αρχικοί Πίνακες (Ορθή Επανάληψη)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023-2024 & 2024-2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2904.4/1133/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ ΑΔΑ: Ψ3ΠΛ4653ΠΩ-ΧΥΚ (Φ.09) ( ΚΑΤ' ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ …