Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Oριστικοί πίνακες (επιλεγέντων και κατ’ αξιολογική σειρά κατάταξης) υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ, για το εκπαιδευτικό έτος 2021 – 2022

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων...

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Aνακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Αρχικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ/ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Για να δείτε τον αρχικό πίνακα πατήστε εδώ.

Πρόσληψη 'Εκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ναυτικού (ΑΕΝ ) Κρήτης

Δείτε την προκήρυξη εδώ:

Τροποποίηση των όρων της Α.Π.: 2833.3-3/56377/2021/03-08-2021 (ΑΔΑ : 6ΣΠΜ4653ΠΩ-39Φ, ΑΔΑΜ : 21PROC009023936) Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πολυμηχανημάτων και εκτυπωτικού μηχανήματος Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ

Δείτε την τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης εδώ.

Τροποποίηση των όρων της Α.Π.: 2833.6-1/58144/2021/11-08-2021 (ΑΔΑ : Ψ0764653ΠΩ-Ψ6Ν, ΑΔΑΜ : 21PROC009063062) Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια διακοσίων (200) Ξιφών Α/Ξ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με εξαρτύσεις

Δείτε την τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης εδώ.

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης

Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικής Κλήρωσης:

«Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 16-8-2021, ημέρα Δευτέρα και …

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια διακοσίων (200) Ξιφών Α/Ξ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με εξαρτύσεις, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #74.400,00€#

Δείτε την διακήρυξη εδώ:

σε ( .doc)

σε (.pdf)

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ #74.300,00€#

Δείτε την διακήρυξη εδώ:

σε (.doc)

σε (.pd)

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών συνδέσμων κυρίων μηχανών προς κάλυψη αναγκών ΠΑΘ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ #59.000,00€#

Δείτε τη διακήρυξη εδώ:

(.doc)

(.pdf)

Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού- ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€#

Δείτε τη διακήρυξη εδώ:

(.doc)

(.pdf)

Ε ι δ ο π ο ί η σ η (Υπ' αρ. 152/12.05.2021 Αίτηση 7Α) Λιμένας Αλεξανδρούπολης, NEA ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΑ Α.Ε.

Δείτε το έγγραφο εδώ.

Σχετικός σύνδεσμος:

Αρχική Ειδοποίηση

Ανάρτηση Διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την «Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων Πλωτών-Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης …

Διακήρυξη αριθ. 08/2021 για την «Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS & NAVTEX) μέσω παράκτιας υποδομής»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης …

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επέκτασης δυνατοτήτων υφιστάμενου συστήματος παρακολούθησης σκαφών προς κάλυψη αναγκών ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΕΛΑΛ, προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ #24.800,00€#

Τροποποίηση απόφασης κατανομής σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε την τροποποίηση της απόφασης εδώ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πολυμηχανημάτων και εκτυπωτικού μηχανήματος Υπηρεσιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π., προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #63.500,00

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πολυμηχανημάτων και εκτυπωτικού μηχανήματος Υπηρεσιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π., προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #63.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων) …

Oριστικοί πίνακες έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ/Κύμης (Ορθή Επανάληψη)