Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Αξιολόγηση και αποδοχή δικαιολογητικών - αιτήσεων συμμετοχής στην αριθ. 15/2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η ανάρτηση της Απόφασης αξιολόγησης και αποδοχής δικαιολογητικών-αιτήσεων συμμετοχής στην …

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, Επιλεγέντων & Αποκλειομένων Επαναπροκήρυξης ΑΕΝ Κρήτης

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, Επιλεγέντων & Αποκλειομένων oi οποίοι αφορούν την Αρ. Πρωτ.: 2902.06/13/2022/09-11-2022 Επαναπροκήρυξη ΑΕΝ Κρήτης

Αρχικός Πίνακας Επαναπροκήρυξης ΕΕΠ ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Κατά Αξιολογική Σειρά (και επιλεγέντων) Ακαδημαϊκών Ετών 2021-2022 Και 2022-2023 - Αγγλικής Φιλολογίας (§Α. Επαναπροκήρυξης) ΑΔΑ: 9ΛΝΩ4653ΠΩ-Ι6Β

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης – επαναπροκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικού έτους 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Αρχικός Πίνακας κατάταξης κατά αξιολογική σειρά και Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών ΚΕΣΕΝ/Π/Ρέντη 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 21/2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χερσαίων Μέσων Διαφόρων Τύπων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχονται διευκρινίσεις επί των όρων της αριθ. 21/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου …

Οριστικοί Πίνακες Επαναπροκήρυξης ΕΕΠ ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Οριστικοί Πίνακες Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων

Αρχικός πίνακας κατά αξιολογική σειρά

Αρχικός πίνακας  υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών κατά αξιολογική σειρά για την αρ. Πρωτ.:2902.06/16/2022/16-11-2022

Αρχικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά & πίνακας αποκλειομένων

Αρχικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά & πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων για την Αρ. Πρωτ.: 2902.06/13/2022/09-11-2022 Επαναπροκήρυξη ΑΕΝ Κρήτης

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης κατ΄αξιολογική σειρά και αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (κατόπιν εκδίκασης ένστασης)

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης κατ΄αξιολογική σειρά και αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών

Γνωμοδότηση Αριθμ. 09/02-12-22 Σ.Α.Σ.

Δείτε τη γνωμοδότηση εδώ:

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 18/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:22PROC011494407, ΑΔΑ: 98Π44653ΠΩ-6Κ1, Συστημικός αριθμός -174088)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης - επαναπροκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικού έτους 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών Α.Ε.Ν. Α’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ανακοίνωση Απόφασης μετεγγραφών σπουδαστών Α.Ε.Ν. Α’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αρχικός πίνακας αποκλειομένων εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας ακαδ.έτους 2022-2023

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας ανακοινώνεται ο αρχικός πίνακας αποκλειομένων εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Α' ή Β' τάξης Ε.Ν., βάσει της αριθ.πρωτ. 2904.4/1913/2022/08-11-2022 επαναπροκήρυξης, η οποία αναζητούσε …

Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 09/02-12-2022 και Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 09/02-12-2022

Δείτε την πρόσκληση:

Αρχικοί πίνακες κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά και Αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αρχικοί πίνακες κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά και Αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 19/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την προμήθεια με τίτλο - μεταξύ άλλων - Είδος Α΄ Διαμόρφωση Αιθουσών Συσκέψεων – Τηλεδιασκέψεων Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Δείτε την παλιότερη ανάρτηση ΕΔΩ

ΤΕΑ

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 18/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την προμήθεια με τίτλο «Διαδραστικές Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Λ/Φ»

Δείτε την παλιότερη ανακοίνωση ΕΔΩ

ΤΕΑ

Δημοσίευση Αρχικών Πινάκων Επαναπροκήρυξης ΕΕΠ ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Αρχικοί Πίνακες Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων