Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ανακοίνωση - Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση

Ανακοίνωση - Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση

Ανακοίνωση

Παρατήματα

Οριστικοί Πίνακες Επιλεγομένων Υποψηφίων Κατά Αξιολογική Σειρά υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικού Έτους 2022-2023 Κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/06/2022/22-08-2022 Προκήρυξη Α.Ε.Ν /ΎΔΡΑΣ

Οριστικοί Πίνακες Επιλεγομένων Υποψηφίων 2022-23

Οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων & Κατάταξης κατά Αξιολογική σειρά Υποψηφίου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικού έτους 2022-2023 Σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 2904.4/06/2022 / 22-08-2022 Προκήρυξη Α.Ε.Ν ΥΔΡΑΣ

Οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων και Κατάταξης

Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/Μακεδονίας

Αριθ. 16/2022 Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Επτά (7) Πλωτών Μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση:

Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσιών άνω των ορίων του ν. 4412/2016

Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσιών άνω των ορίων του ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. …

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για το έργο «Εργαλείο Ανάλυσης Πληροφοριών και Δεδομένων Ναυτιλιακού Περιεχομένου»

  1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών …

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού έτους 2022-2023 στην ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση πινάκων επαναξιολόγησης μετά την αναπομπή για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Πλοιάρχου Α΄ και Β΄ Τάξης Ε.Ν. Ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023

Δείτε τους Πίνακες:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την επισκευή της κεντρικής μονάδας ψύξης του κτιρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της επαναπροκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικού έτους 2022-2023

Δείτε τους Πίνακες:

Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων για την πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Δείτε την πρόσκληση:

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειομένων & Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικού Έτους 2022-2023 Κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/06/2022/22-08-2022 Προκήρυξη Α.Ε.Ν /Π/ΥΔΡΑΣ

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειομένων & Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Διδακτικού Έτους 2022-2023 Κατ’ Αξιολογική Σειρά

σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/06/2022/22-08-2022 Προκήρυξη Α.Ε.Ν /Π/ΥΔΡΑΣ

Απόφαση συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), διετίας 2022-2024-1η Τροποποίηση

Δείτε την Απόφαση:

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 15-09-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο …

Επαναπροκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ έτους 2022-2023

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνεται: Η αριθμ. πρωτ. 2904.4/676/2022/09-09-2022

(ΑΔΑ: ΨΤΝΒ4653ΠΩ-Σ4Γ) Επαναπροκήρυξη  ΕΕΠ έτους 2022-2023

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου/Πλοηγικός Σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τα πλωτά μέσα του Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου.

Η προμήθεια αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης, …

Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση, με επιλογή, έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του ΥΝΑΝΠ

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση –Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια φανών ναυσιπλοΐας και διαφόρων εργαλείων για την συντήρηση των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά. …