Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργασιών δεξαμενισμού πλοηγίδας ΠΥ 53 ΠΣ Λαυρίου έτους 2021

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης-επισκευής της πλοηγίδας Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.

Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό …

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. προκήρυξης ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-2022

Αρχικοί Πίνακες αποκλειομένων και αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση ΑΕΝ/Χίου (Ο.Ε.)

Αρχικοί  Πίνακες  αποκλειομένων  και αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση ειδικότητας :

α)  Ορθή Επανάληψη Α.1.ιι.ζ.  Ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας  Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων

β) Ορθή …

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για την ειδικότητα Α1iiβ της προκήρυξης πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για την ειδικότητα Α1iiβ της αριθμ. πρωτ.:2904.4/305/2021/25-05-2021 Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων.

Δείτε …

Διευκρίνιση ως προς το άρθρο 13 διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1- Αναφορικά με την από 05-07-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄ με θέμα …

Διευκρίνιση ως προς το άρθρο 13 διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

1-Αναφορικά με την από 30-06-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄ με θέμα : …

Αρχικοί Πίνακες αποκλειομένων και αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση ΑΕΝ/Χίου

Αρχικοί  Πίνακες  αποκλειομένων  και αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση ειδικότητας :

α) Α.1. ι.α.Επιστημ.Μηχανικοί ΕΝ  Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών  Ναυτικών  Μαθημάτων

β)Α.1. ι.β. Επιστημ.Μηχανικοί ΕΝ  Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών …

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειόμενων Υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ για τα διδακτικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ (ΑΔΑ: Ψ4694653ΠΩ-Ω7Φ)

Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ ( ΑΔΑ: ΨΟΑ94653ΠΩ-ΦΩΓ)

Γνωμοδότηση 06/05-07-2021 Σ.Α.Σ. (Ορθή επανάληψη)

Δείτε την Γνωμοδότηση (Ο.Ε) εδώ.

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 09.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο Γρ. …

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού- ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€#

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού- ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(.pdf)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά και Αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αρχικοί πίνακες κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά και Αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών.

1) …

Γνωμοδότηση 06/05-07-2021 Σ.Α.Σ.

Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ.

Αρχικοί πίνακες έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ

Για να δείτε τους αρχικούς πίνακες υποψηφίων πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ πατήστε εδώ.

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικών ετών 2021- 2022 & 2022-2023

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια “Αναβάθμιση/συντήρηση computer room και ενίσχυση φυσικής και λογικής ασφάλειας”, συνολικού προϋπολογισμού 730.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ …

Αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πρόσληψη Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ/Κρήτης

Πίνακες κατά αξιολογική σειρά, πίνακες επιλεγέντων και πίνακες αποκλειομένων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 &2022-2023.

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες κατά αξιολογική σειρά πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες …

Ημερήσια Διάταξη Αριθ. 06/05-07-2021 Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών(Σ.Α.Σ.)

Δείτε την ημερήσια διάταξη Σ.Α.Σ. εδώ:

Αρχικοί πίνακες ανά ειδικότητα υποψηφίων ΕΕΠ (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό), που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας