Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις Ιεράπετρας (π.κ. 2020ΣΕ18900019)» με Κωδικό ΟΠΣ 5203037 (ΑΔΑ: 64ΣΨ4653ΠΩ-ΙΟ9)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις Ιεράπετρας (π.κ. 2020ΣΕ18900019)» με Κωδικό ΟΠΣ 5203037 (ΑΔΑ: 64ΣΨ4653ΠΩ-ΙΟ9)