Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος με τα παρελκόμενά του και Προμήθεια και εγκατάσταση αντικεραυνικού συστήματος με τα παρελκόμενά του για το Λιμένα Ιερισσού» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220595(Ψ42Ε4653ΠΩ-ΜΨΕ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος με τα παρελκόμενά του και Προμήθεια και εγκατάσταση αντικεραυνικού συστήματος με τα παρελκόμενά του για το Λιμένα Ιερισσού» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220595 (Ψ42Ε4653ΠΩ-ΜΨΕ)