Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εργαλείο Ανάλυσης Πληροφοριών και Δεδομένων Ναυτιλιακού Χαρακτήρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5200216 (ΑΔΑ: Ψ0ΒΞ4653ΠΩ-41Υ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εργαλείο Ανάλυσης Πληροφοριών και Δεδομένων Ναυτιλιακού Χαρακτήρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5200216 (ΑΔΑ: Ψ0ΒΞ4653ΠΩ-41Υ)