Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Μελέτη για την αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση Κτιρίου Τελωνείου με αλλαγή όψεων, εσωτερικών διαρρυθμίσεων καθώς και αλλαγή χρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5203167 (Ρ6ΟΠ4653ΠΩ-ΦΩΨ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Μελέτη για την αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση Κτιρίου Τελωνείου με αλλαγή όψεων, εσωτερικών διαρρυθμίσεων καθώς και αλλαγή χρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5203167 (Ρ6ΟΠ4653ΠΩ-ΦΩΨ)