Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Αναβάθμιση εγκατάστασης διανομής ρεύματος-νερού λιμένα Καμαριώτισσας Ν. Σαμοθράκης» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220984 (ΨΥΗΘ4653ΠΩ-ΔΥΚ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Αναβάθμιση εγκατάστασης διανομής ρεύματος-νερού λιμένα Καμαριώτισσας Ν. Σαμοθράκης» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220984 (ΨΥΗΘ4653ΠΩ-ΔΥΚ)