Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Λ.Τ. ΛΕΣΒΟΥ» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220472 (Ψ6Φ24653ΠΩ-Δ47)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Λ.Τ. ΛΕΣΒΟΥ» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220472 (Ψ6Φ24653ΠΩ-Δ47)