Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια 3.000 Εγκεκριμένων Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής - ΕΔΔΥ (usb token)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5222462 (6Ψ074653ΠΩ-ΜΒΕ )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια 3.000 Εγκεκριμένων Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής - ΕΔΔΥ (usb token)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5222462 (6Ψ074653ΠΩ-ΜΒΕ )