Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Αστακού» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5217107 (9ΟΘΧ4653ΠΩ-ΦΧΜ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Αστακού» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5217107 (9ΟΘΧ4653ΠΩ-ΦΧΜ)