Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ (π.κ. 2021ΣΜ98900034)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5217003 (9ΨΚ64653ΠΩ-ΤΔΖ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ (π.κ. 2021ΣΜ98900034)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5217003 (9ΨΚ64653ΠΩ-ΤΔΖ)