Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο « Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακής Υποδομής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Οινουσσών (π.κ. 2021ΣΜ98900037) » με Κωδικό ΟΠΣ 5204039 ( 6Ρ8Μ4653ΠΩ-914 )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο « Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακής Υποδομής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Οινουσσών (π.κ. 2021ΣΜ98900037) » με Κωδικό ΟΠΣ 5204039 ( 6Ρ8Μ4653ΠΩ-914 )