Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Επισκευή Κρηπιδωμάτων Παλαιού Λιμένα Αιγίου (π.κ. στο ΠΔΕ 2018ΣΕ18900071)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5216883 ( ΨΧΘΜ4653ΠΩ-ΤΤΑ )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Επισκευή Κρηπιδωμάτων Παλαιού Λιμένα Αιγίου (π.κ. στο ΠΔΕ 2018ΣΕ18900071)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5216883 ( ΨΧΘΜ4653ΠΩ-ΤΤΑ )