Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο Ηλεκτροφωτισμός παλιού λιμανιού (ΔΛΤ ΘΑΣΟΥ) (π.κ. στο ΠΔΕ 2018ΣΕ18900070)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5203715 ( 6ΗΩΛ4653ΠΩ-ΝΦΙ )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο Ηλεκτροφωτισμός παλιού λιμανιού (ΔΛΤ ΘΑΣΟΥ) (π.κ. στο ΠΔΕ 2018ΣΕ18900070)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5203715 ( 6ΗΩΛ4653ΠΩ-ΝΦΙ )