Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Επισκευές και συντηρήσεις στην Χ.Ζ.Λ. υπαγωγής του Λ.Τ. Ν. Φωκίδας», με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π.Α. 5222489 (9Η0Τ4653ΠΩ-Φ78)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Επισκευές και συντηρήσεις στην Χ.Ζ.Λ. υπαγωγής του Λ.Τ. Ν. Φωκίδας», με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π.Α. 5222489 (9Η0Τ4653ΠΩ-Φ78)