Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας για την Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για την Δρομολογιακή Περίοδο 01-11-2023 έως 31-10-2024» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5221499 (68ΓΞ4653ΠΩ-7ΡΤ)

Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας για την Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για την Δρομολογιακή Περίοδο 01-11-2023 έως 31-10-2024» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5221499 (68ΓΞ4653ΠΩ-7ΡΤ)