Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ Ν.ΑΙΓΙΝΑΣ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220985 (ΨΓΣΧ4653ΠΩ-ΔΗΛ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ Ν.ΑΙΓΙΝΑΣ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220985 (ΨΓΣΧ4653ΠΩ-ΔΗΛ)