Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης Κυθήρων» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5203665 (6Σ8Η4653ΠΩ-ΚΞ9)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης Κυθήρων» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5203665 (6Σ8Η4653ΠΩ-ΚΞ9)