Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Μελέτη για την αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση του Επιβατικού Σταθμού Λιμένα Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5203123 (Ψ6Δ84653ΠΩ-Α00)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Μελέτη για την αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση του Επιβατικού Σταθμού Λιμένα Καβάλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5203123 (Ψ6Δ84653ΠΩ-Α00)