Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αστικού Εξοπλισμού και Φωτιστικών στις Περιοχές Αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σίφνου» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5221305 (68884653ΠΩ-ΛΛ1)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αστικού Εξοπλισμού και Φωτιστικών στις Περιοχές Αρμοδιότητας του ΔΛΤ Σίφνου» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5221305 (68884653ΠΩ-ΛΛ1)