Απόφαση Ένταξης της Πράξης « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ » με Κωδικό ΟΠΣ 5221501

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5221501