Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο « Μελέτη Ωρίμανσης για την Υλοποίηση Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων » με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5203005 ( ΨΓΟΨ4653ΠΩ-ΣΞΞ )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο « Μελέτη Ωρίμανσης για την Υλοποίηση Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων » με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5203005 ( ΨΓΟΨ4653ΠΩ-ΣΞΞ )