Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ “PILLARS” ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Λ.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π.Α. 5222380 (Ψ9ΤΧ4653ΠΩ-ΦΟΣ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ “PILLARS” ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Λ.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π.Α. 5222380 (Ψ9ΤΧ4653ΠΩ-ΦΟΣ)