Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ) ΔΙΛΙΚΥΠ (π.κ. 2021ΣΕ18900038)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5215605 (65ΙΘ4653ΠΩ-ΤΡΞ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ) ΔΙΛΙΚΥΠ (π.κ. 2021ΣΕ18900038)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5215605 (65ΙΘ4653ΠΩ-ΤΡΞ)