Ένταξη της Πράξης με Τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"», με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π.Α. 5223952 (ΑΔΑ: 990Ψ4653ΠΩ-ΛΡΦ)

Ένταξη της Πράξης με Τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"», με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π.Α. 5223952 (ΑΔΑ: 990Ψ4653ΠΩ-ΛΡΦ)