Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Εργασίες στεγάνωσης επισκευαστικής βάσης Ελευσίνας ΔΙΛΙΚΥΠ (π.κ. στο ΠΔΕ 2021ΣΕ18900008)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5217161 (6ΑΘΡ4653ΠΩ-2Υ7)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Εργασίες στεγάνωσης επισκευαστικής βάσης Ελευσίνας ΔΙΛΙΚΥΠ (π.κ. στο ΠΔΕ 2021ΣΕ18900008)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5217161 (6ΑΘΡ4653ΠΩ-2Υ7)