Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (π.κ. στο ΠΔΕ 2019ΣΕ15000001)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5219343 ( 96Α54653ΠΩ-ΨΧΖ )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (π.κ. στο ΠΔΕ 2019ΣΕ15000001)» με Κωδικό Ο.Π.Σ.  5219343 ( 96Α54653ΠΩ-ΨΧΖ )