Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο « Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών νέου λιμένα Θάσου (π.κ. στο ΠΔΕ 2018ΣΕ18900031)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5204033 (ΨΝ554653ΠΩ-Ν6Γ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο « Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών νέου λιμένα Θάσου (π.κ. στο ΠΔΕ 2018ΣΕ18900031)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5204033 (ΨΝ554653ΠΩ-Ν6Γ)