Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια Αυτοματοποιημένων Συστημάτων παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος σε λιμένα Παραλίου Άστρους» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5221484 (6ΥΟ24653ΠΩ-8ΞΘ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια Αυτοματοποιημένων Συστημάτων παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος σε λιμένα Παραλίου Άστρους» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5221484 (6ΥΟ24653ΠΩ-8ΞΘ)