Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Εργασίες για την βελτίωση Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Ο.Λ.Ν.Ε.» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220597 (ΨΑΡΤ4653ΠΩ-ΤΞΗ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Εργασίες για την βελτίωση Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Ο.Λ.Ν.Ε.» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5220597 (ΨΑΡΤ4653ΠΩ-ΤΞΗ)