Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση "Άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας" και την απόδοση "Τέλους Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής ...

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση "Άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας" και την απόδοση "Τέλους Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας"» με Κωδικό ΟΠΣ 5203264 (ΑΔΑ: 9Ψ6Π4653ΠΩ-1Ε4)