Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων – Χρήση 2023» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5222446 (ΨΡΦΜ4653ΠΩ-Ρ5Τ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων – Χρήση 2023» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5222446 (ΨΡΦΜ4653ΠΩ-Ρ5Τ)