Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθειες και έργα λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σκάλας Ωρωπού» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5221020 (9ΗΘΣ4653ΠΩ-ΞΘΘ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθειες και έργα λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Σκάλας Ωρωπού» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5221020 (9ΗΘΣ4653ΠΩ-ΞΘΘ)